Kto sme ...Zemplínske múzeum v Michalovciach vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske vlastivedné múzeum, pričom od roku 1965 pôsobí pod dnešným názvom. Zbierky a expozície múzea sú umiestnené v priestoroch barokovo-klasicistického kaštieľa šľachticov zo Starého a z Michaloviec. Kaštieľ vznikol v 17. storočí prebudovaním staršieho hradu, naposledy bol prestavaný v 30. rokoch 19. storočia, kedy dostal dnešnú podobu. Kaštieľ, bývalé hospodársko-správne objekty, ako aj rekonštruované základy významnej sakrálnej stavby - rotundy, nachádzajúce sa v areáli múzea, sú kultúrnymi pamiatkami.

Zemplínske múzeum dokumentuje živú a neživú prírodu a tiež celkový kultúrnohistorický a hospodársky vývoj zemplínskeho regiónu.Who we are ...


Zemplin museum in Michalovce start up in year 1957 look like Zemplin homeland museum, bunk from year 1965 work under present-day names. Collections and exposures are placed in a baroque-classical manor-house belonging to nobility from the village of Stare and from Michalovce. The manor-house comes from the seventeenth century, when it was rebuilt from an older castle and after the last rebuilding in the 1830s it obtained the form of a two-floor block building with corner donjons and side ground floor wings. The manor-house as well as reconstructed foundations of an important sacral building - rotunda are all cultural monuments.

... na začiatok stránky ...